Born Digital Bib (Filipino)

Born Digital Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

In this digital age, even babies can be born digital. It is up to parents to decide just when their digital footprints will start, and how deep they will go. It is something to think about…

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Sa digital na edad na ito, kahit ang mga sanggol ay maaaring ipanganak na digital. Nasa mga magulang na lamang ang magpapasya kung kailan magsisimula ang kanilang mga digital na mga yapak, at kung gaano kalalim ang pupunta. Ito ay isang bagay na dapat isipin ...

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.