Digital Native Bib (Filipino)

Digital Native Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

The message on this bib is a friendly reminder that your baby has a clean digital slate. You get to decide what your baby’s digital identity will be and you get to protect that identity until your baby is all grown up and ready to take on that responsibility for herself.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang mensahe sa bib na ito ay isang maayang paalala na ang iyong sanggol ay may malinis na digital na slate. Kailangan mong magpasya kung ano ang digital na pagkakakilanlan ng iyong sanggol at maprotektahan mo ang pagkakakilanlan na iyon, hanggang sa ang iyong sanggol ay lahat na lumaki at handa na gawin ang responsibilidad para sa kanyang sarili.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.