Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)
Don't Post Adult T-shirt (Filipino)

Don't Post Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

Have a friend, or a cousin, who just can’t seem to get the hint that you do not want them posting photos of you online?  Be sure to wear this t-shirt to the next family picnic and sit next to him for photos.

Sign up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

Made from 100% cotton and machine washable!

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Magkaroon ng isang kaibigan, o isang pinsan, na walang kutob na hindi maaaring mukhang makuha ang pahiwatig na hindi mo nais na mag-post ng mga larawan mo online? Siguraduhing isuot ang t-shirt na ito sa susunod na piknik ng pamilya at umupo sa tabi niya para sa mga larawan.

Mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

Ginawa mula sa 100% koton at puwede sa washing machine!