No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)
No Photos Onesie (Filipino)

No Photos Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

If you are not ready for others to take photos of your baby without you having control of where they end up, this is a great way to start that conversation with family and friends. It is also an easy way to get the message across to random admirers of your cute baby.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kung hindi ka handa para sa iba na kumuha ng mga larawan ng iyong sanggol nang wala kang kontrol sa kung saan sila nagtatapos, ito ay isang mahusay na paraan upang simulan ang pag-uusap na iyon sa pamilya at mga kaibigan. Ito rin ay isang madaling paraan upang maiparating ang mensahe sa mga random na admirer ng iyong cute na sanggol.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.